Πιλοτικές δοκιμές

Θα πραγματοποιηθούν 4 διαδοχικοί γύροι πιλοτικών δοκιμών μέσα σε 15 μήνες. Στις δοκιμές θα συμμετάσχουν ηλικιωμένοι εθελοντές, που θα ελέγχονται και θα παρακολουθούνται καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα βοηθήσουν στη βελτίωση του προγράμματος με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Οι μετρήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς για την προστασία των συμμετεχόντων. Όλα τα πρωτόκολλα αξιολόγησης των κλινικών δοκιμασιών θα ακολουθούν τις ενδεδειγμένες πρακτικές σε θέματα δεοντολογίας και θα συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή και τις εθνικές νομοθεσίες.
Οι πιλοτικές δοκιμές θα διεξαχθούν στις παρακάτω χώρες:

•    Αυστρία
•    Γαλλία
•    Ελλάδα
•    Ισπανία
•    Ηνωμένο Βασίλειο