Πιλοτικές δοκιμές στην Αυστρία

Ο Δήμος του Schwechat συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος και, σε συνεργασία με τη RALTEC, θα περιλάβει τις υπηρεσίες του LLM στο LivingLab Schwechat. Εστιάζει σε τεχνολογίες αποκατάστασης και αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης από το περιβάλλον, καθώς και σε τεχνολογίες σύγχρονου αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού. Το εργαστήριο είναι ανοικτό σε εταιρίες καθώς και ερευνητικά ιδρύματα.

Στο Schwechat θα αναπτυχθούν 5–6 εγκαταστάσεις «Οικιακού Περιβάλλοντος» του LLM, προσεγγίζοντας άμεσα του τελικούς χρήστες της υπηρεσίας. Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών θα δημοσιοποιηθούν εύκολα μέσα στην κοινότητα του Schwechat καθώς ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του δικτύου των  European Living Labs, όπου ανήκει και αυτό του Schwechat.