Δραστηριότητες του έργου

Η υλοποίηση του προγράμματος LLM διήρκησε από τον Ιούνιο του 2009 έως το Νοέμβριο του 2011. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι υπηρεσίες του LLM δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα των απαιτήσεων και να επιβεβαιώσουμε τη λειτουργικότητα των λύσεων. Προκειμένου να υπάρχει συνοχή στις απαιτήσεις και προδιαγραφές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του έργου, η κοινοπραξία αποτελείτo από διεπιστημονική ομάδα εταίρων και περιλαμβάνει ειδικούς σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, από την ανάπτυξη τεχνολογίας ως την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας και δημόσιους φορείς από κάθε χώρα αρμόδιους για την παροχή υπηρεσιών και τη φροντίδα των ηλικιωμένων.
 
Πραγματοποιήθηκαν 4 διαδοχικοί γύροι πιλοτικών μετρήσεων σε 4 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) για χρονική περίοδο 15 μηνών, με στόχο ευρεία απήχηση σε όλη την ΕΕ. Μέσα από την εκτεταμένη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του LLM επιδιώχθηκε η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων και ιδιωτικών οργανισμών, με στόχο την προώθηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου βασισμένου στη σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα. Οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε ηλικιωμένους εθελοντές, οι οποίοι παρακολουθούνταν στενά σε όλη τη διάρκεια των πιλοτικών ερευνών, έτσι ώστε να λάβουμε υψηλής ποιότητας δεδομένα που θα δίνουν μια ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του LLM. Επιπλέον, καταγράφηκαν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων, με στόχο τη βελτίωση της υπηρεσίας.
 
Οι μετρήσεις διεξήχθησαν σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς για την προστασία των συμμετεχόντων όλα τα πρωτόκολλα των κλινικών δοκιμασιών ακολούθησαν τις ενδεδειγμένες πρακτικές σε θέματα δεοντολογίας και συμμορφώθηκαν με την ευρωπαϊκή και τις επιμέρους εθνικές νομοθεσίες.
 
Οι συμμετέχοντες στις πιλοτικές έρευνες, καθώς και οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, περιλάμβαναν τις εξής ομάδες:

  • Άτομα που μένουν στις ιδιωτικές τους κατοικίες και χρησιμοποιούν το περιβάλλον επιτήρησης και τις υπηρεσίες εξάσκησης του LLM (εγκατάσταση «στο Σπίτι»)
  • Άτομα που επισκέπτονται κέντρα ημερήσιας φροντίδας και χρησιμοποιούν ένα κεντρικό περιβάλλον επιτήρησης μαζί με τις υπηρεσίες εξάσκησης του LLM (εγκατάσταση «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας»)
  • Άτομα που νοσηλεύονται σε κλινικές και νοσοκομεία και χρησιμοποιούν ένα κεντρικό περιβάλλον επιτήρησης, ακολουθώντας παράλληλα τη νοητική και τη σωματική άσκηση ως συμπλήρωμα της φυσιοθεραπείας τους (εγκατάσταση «Νοσοκομείων»)